ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਭਵ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ, ਹਲਾਤ, ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਤਜੁਰਬੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਓਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਸੁਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।